Category WELLNESS

“ออมรอน เฮลธแคร์” ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์วัดความดันโลหิต พร้อมส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย หวังสร้างความตระหนักและร่วมรณรงค์เติมความรู้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง