กรมการปกครอง ผลักดัน “โครงการอำเภอสร้างสุข” ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมตลอดเดือนธันวาคมนี้ !

วันนี้ (9 ธ.ค. 63) เวลา 9.30 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเล่าเรื่องสะท้อนมุมมองประสบการณ์จริง จากการใช้บริการที่ว่าการอำเภอภายในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อการสร้างเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาการให้บริการของที่ว่าการอำเภอ 878 แห่งทั่วประเทศ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ภายใต้ “โครงการอำเภอสร้างสุข” ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีแต่รอยยิ้ม และ “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

นายธนาคม จงจิระ กล่าวว่า “กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่ให้บริการครอบคลุมในหลายส่วน ซึ่งประชาชนอาจยังไม่ทราบทั้งหมด แต่เรามีการดำเนินงานครบทั้ง 3 หมวดไม่ว่าจะเป็น Agenda, Function, และ Area โดยประชาชนส่วนใหญ่รู้จักเราจากงานบัตรและงานทะเบียน หรือการได้สถานะทางบุคคล แต่เรายังมีการดำเนินงานในด้านอื่นๆ อาทิ การออกทะเบียนเกาะ, ทะเบียนค้าของเก่า, ทะเบียนอาวุธ รวมไปถึงการขอเปิดโรงแรม ศาลเจ้า มูลนิธิ งานอารักขารักษาดินแดน และดูแลการกักตุนโภคภัณฑ์ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา”

“จากบริการทั้งหมดที่กรมการปกครองให้บริการทำให้เราเกิดคำถามว่า ประชาชนมองเราอย่างไร?ประชาชนได้รับสิ่งดีๆ สิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสุขมีอะไรบ้าง? เราต้องการหาคำตอบของคำถามนี้ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งประชาชนและบุคลากรของเราเอง เพื่อนำมาเป็นบทเรียนในการแก้ไข  ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป และนี่จึงเป็นที่มาของการผลักดันให้เกิดโครงการอำเภอสร้างสุข” นายธนาคม จงจิระ กล่าว

โครงการอำเภอสร้างสุข เป็นโครงการที่ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมและหลักเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้

กิจกรรม “สุขนี้ที่อำเภอ” ให้ประชาชนเขียนเรื่องราวความประทับใจต่อการรับบริการจากที่ว่าการอำเภอในท้องถิ่นของตนเอง ส่งมาที่ Facebook Fanpage : กรมการปกครอง พร้อมติด Hashtag #สุขนี้ที่อำเภอ และ #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น โดยเรื่องราวที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และได้รับรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

กิจกรรม “อำเภอสร้างสุข” เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากกิจกรรมแรก โดยอำเภอที่ได้รับการกล่าวถึงจากประชาชนผ่านกิจกรรมสุขนี้ที่อำเภอในด้านบวกมากที่สุดบนสื่อออนไลน์ จะได้รับรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ในแต่ละปีกรมการปกครองจะมีการกำหนดนโยบายสำคัญขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่ง “โครงการอำเภอสร้างสุข” ถูกต่อยอดมาจาก 10 นโยบายสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 หรือ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 โดย 10 นโยบายสำคัญมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs : Sustainable Development Goals), นโยบายของรัฐบาล, นโยบายของกระทรวงมหาดไทย, และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจะทำให้กรมการปกครองสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#สุขนี้ที่อำเภอ #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น