NIA จับมือ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น สนับสนุนห้องเรียนออนไลน์ ยกระดับนวัตกรรมการศึกษา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสังคมในวงกว้าง จับมือ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา ในกลุ่ม  เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายธานินทร์ ทิมทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สนับสนุนห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานออนไลน์ให้กับโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยยกระดับการศึกษาไทยได้อีกทางหนึ่ง