เปิดอบรม โครงการฝึกอบรม เยาวชนต้านภัยอาชญากรรม 19 ก.ย.นี้

โครงการฝึกอบรม เยาวชนต้านภัยอาชญากรรม (Youth Against Crime: YAC) ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันกับอาชญากรรมในยุคปัจจุบัน

2. เพื่อให้เยาวชนมีทักษะการป้องกันตัวให้พ้นจากภัยอันตรายเบื้องต้น

3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุระหว่าง ๙ – ๑๕ ปี

นื้อหาการฝึกอบรม 1. การสังเกตจดจำ 2. การต่อสู้ป้องกันตัวเบื้องต้น 3. การฝึกเอาตัวรอดจากอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ในสังคม 4. การรู้เท่าทันอาชญากรรมาทางออนไลน์ 5.กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมกลุ่มระยะเวลาการฝึกอบรม วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 จำนวน ๑ วัน (ประมาณ ๘ ชั่วโมง)สถานที่ฝึกอบรม KK City บางบัวทอง จ.นนทบุรี

จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น จำนวน ๔๐-๖๐ คนสิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับเมื่อผ่านการฝึกอบรม 1. ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมจาก สถาบันการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเครือข่ายเยาวชนแจ้งข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมค่าลงทะเบียน จำนวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)คณะวิทยากร คณาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจผู้ประสานงานโครงการ ด.ต.หญิง ปัณฑิตา ประสพโชค (ครูตูน) โทรศัพท์/ID Line: 08180975 คุณศุภญา บุญทองสังข์ (คุณน้ำ) โทรศัพท์ 092-2296699