BAM  จับมือ มหาวิทยาลัยสยาม, Data First,  Far East Fame Line DDB ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากร

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ดร.พิชัย มงคลวานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  นายปริวรรต องค์ศุลี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  นางเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด  และนายทรงพล ยิ่งสุวรรณโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า  บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด เพื่อร่วมมือกันสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาในหลักสูตรการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ BAM  ได้เชื่อมโยงกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป