ผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT ไฟเขียวต่อสัญญาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม 2 มูลค่าลงทุนไม่เกิน 25,014 ล้านบาท อนุมัติเพิ่มทุนผ่านฉลุย

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT ไฟเขียวต่อสัญญาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 15 ปี และเซ็นทรัล พระราม 2 ตามเงื่อนไขเดิม 30 ปี แบ่งชำระค่าเช่า 10 ปีแรก รวมมูลค่าลงทุนไม่เกิน 25,014 ล้านบาท พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย เดินหน้าไฟลิ่งและเสนอขาย 

นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติการต่อสัญญาโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 รวมมูลค่าไม่เกิน 25,014 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งนี้ ซึ่งจะเสนอขายทั้งผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหม่สำหรับส่วนที่เหลือ ซึ่งจะพิจารณาจัดสรรต่อไป นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีแผนจะใช้เงินกู้ยืมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท อีกทั้งอนุมัติการปรับปรุงโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ช่วงปี 2567-2568 มูลค่าไม่เกิน 1,100 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

การลงทุนในทรัพย์สินทั้งสองโครงการเป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ ที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพสูง ทั้งทำเลที่ตั้ง ฐานลูกค้า เป็นทรัพย์สินเดิมที่กองทรัสต์ลงทุนอยู่แล้วและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด ตลอดจนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ามายาวนาน ซึ่งภายหลังการเข้าลงทุนทั้งสองโครงการในครั้งนี้สำเร็จ จะส่งผลให้ภาพรวมทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุนมีความสมดุล ทั้งในแง่การครบกำหนดอายุสิทธิการเช่า และการกระจายความเสี่ยงด้านทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินและแหล่งที่มาของรายได้ อันจะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว และรักษาระดับผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มั่นใจและสนับสนุนแผนการลงทุนของกองทรัสต์และจะดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยเตรียมยื่นไฟลิ่งในการเพิ่มทุน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเพิ่มทุนพร้อมเงินกู้ยืมสำหรับการต่อสัญญาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ในปี 2567 และชำระค่าเช่าเซ็นทรัล พระราม 2 ช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 ต่อไป