“สำนักงานพาณิชย์อุทัยธานี จัดงาน ของดี วิถีอุทัย มนตร์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ชูสินค้าเด่น หวังกระตุ้นยอดขายแก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน”

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ในนาม “ของดี วิถีอุทัย มนตร์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดชุมชน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้ให้ความสำคัญกับการเกษตรสร้างมูลค่าให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ในด้านการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดี ของเด่น ของดังจังหวัดอุทัยธานี มาแสดงและจำหน่าย ภายใต้ชื่องาน“ของดี วิถีอุทัย มนตร์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2566 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพของผู้ประกอบการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 50 บูท พร้อมทั้งนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นของจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สินค้าเกษตร สินค้าอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมาย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าของดีจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน ณ งาน ของดี วิถีอุทัย มนตร์เสน่ห์แห่งสายน้ำ วันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2566ลานกิจกรรม ชั้น 1หน้า H&M ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร