กรุงเทพประกันชีวิต จับมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ปั้นคนเก่งหนุนอุตสาหกรรมประกันชีวิตเติบโต

กรุงเทพประกันชีวิต ลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการศึกษา การวิจัย และพัฒนาบุคลากร อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยในระยะยาว โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 2 ฝ่ายร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ว่า กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักถึงบทบาทของภาคธุรกิจ ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมประกันชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสังคมไทย และสถาบันการศึกษาถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่บ่มเพาะบุคลากรชั้นนำเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมประกันชีวิตด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ รวมทั้งหลักสูตรวิทยาการประกันภัย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจประกันชีวิต 

ทั้งนี้ ความร่วมมือจะครอบคลุมทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประกันชีวิต การส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาโดยจัดการเรียนการสอน การบรรยายพิเศษและทำงานวิจัยด้านประกันชีวิต กิจกรรมฝึกงาน รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

“กรุงเทพประกันชีวิตมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจธุรกิจประกันชีวิต และขอขอบคุณคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรคุณภาพร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งสององค์กร รวมทั้งนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งในอนาคต”  นายโชนกล่าวในที่สุด