ม.รังสิต มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจาการดำเนินงานขององค์กรเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนตามเทรนด์  ESG (Environment, Social, Governance) ที่เกิดจากความตื่นตัวจากปัญหาสภาวะโลกร้อน  นอกจากนี้ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผลักดันให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนแนวทาง BCG Economy Model ทำให้สถาบันการศึกษาต้องปรับตัว โดยการขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านการรักษ์โลกและความยั่งยืนมากขึ้น มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทชี้นำสังคม โดยวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ได้ให้ความสำคัญด้านปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีนโยบายสำคัญที่ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อมได้นำมาขับเคลื่อน คือ การใช้พลังงานสะอาดจาก Solar Cell มาใช้ทดแทนพลังงานที่มาจาก Fossils   

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการ RSU Solar Rooftop ซึ่งเป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลแสงอาทิตย์ มีทั้งหมด 3 เฟส เป็นการดำเนินการในรูปแบบ PPA (Power Purchase Agreement) โดยการเปิดประมูลให้ผู้ประกอบการมาลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วขายไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัยในราคาที่ตกลงกันตามระยะเวลาของโครงการ และเมื่อครบกำหนดแล้วระบบทั้งหมดจะส่งมอบให้มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปรวมระยะเวลาใช้งานประมาณ 25-30 ปี โดยทั้ง 3 เฟสมีรายละเอียด ดังนี้