สสว. ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้การนำของ ผอ.สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ไม่รอช้าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งพบว่าเป็นที่พอใจของผู้ประกอบการที่มีโอกาสพบพันธมิตรในประเทศนั้นๆ ที่หนุนเสริมกันในด้านต่างๆ อันสอดคล้องกับพันธกิจของ สสว. ในการมอบโอกาสสร้างเครือข่ายแก่ผู้ประกอบการให้ต่อยอดในการประกอบธุรกิจ ให้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดแบบบูรณาการต่อไป