วศ.อว. จัดฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit)

เมื่อเร็วๆนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดอบรมหลักสูตร การเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) เพื่อให้บุคลากรของ วศ. ได้รับความรู้ ความเข้าใจการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิมพ์ชนก เต็งเจริญ ที่ปรึกษาและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน บ.พอลโมนาส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ วศ. เป็นองค์กรนำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาใช้ การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จึงจำเป็นที่บุคลากรของ วศ. จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 สามารถปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นผู้ตรวจติดตามหรือผู้ตรวจติดตามฝึกหัด ในระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความมั่นใจว่า วศ. มีการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง