SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 17 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จุดประกายมนต์เสน่ห์คุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทยที่ผสานเป็นหนึ่งกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการ“SACICT Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” พร้อมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติถ่ายทอดพระราชจริยาวัตรที่งดงามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ

ชวนลูกหลานชาวไทยเดินทางสู่เรื่องราวงานหัตถศิลป์ไทยหลากหลายแขนง สัมผัสประสบการณ์องค์ความรู้จากงานศิลปหัตถกรรมที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม  รวมถึงผลงานนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT ผ่านนิทรรศการจำลองเสมือนการเดินทางมาชื่นชมที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

SACICT Mobile Gallery 2019” ครั้งที่ 2 จัดแสดง ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SACICT Call Center 1289 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ www.sacict.or.th และ www.facebook.com/sacict